Col·labora

Vols contribuir econòmicament?

Amb la teva ajuda podem arribar més lluny.

Fes una aportació!

Recorda quan facis l’ingrés indicar les teves dades personals, perquè no podem admetre aportacions anònimes ni de persones jurídiques.

Aquestes donacions gaudeixen de beneficis fiscals i estan subjectes al previst a la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics i la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG)

BENEFICIARI: LLIGA DEMOCRÀTICA

IBAN: ES56-0081-7011-1000-0350-3454

CONCEPTE: DONATIU IRREVOCABLE

Més informació: info@lligademocratica.cat info@lligademocratica.cat

Afiliació

  Formulari de sol·licitud d'adhesió

  Per descarregar butlleta en versió PDF Cliqueu aquí

  Nom:
  Cognoms:
  Adreça:
  Codi postal:
  Població:
  Municipi on vull col·laborar:
  Data naixement:
  DNI:
  Professió:
  Email:
  Telèfon mòbil:
  Per la present m'adhereixo al partit LLIGA DEMOCRÀTICA i manifesto conèixer i acceptar els Estatuts, el Codi de Conducta i la política de protecció de dades.
  Autoritzo a Lliga Democràtica el tractament de les meves dades personals i condició política. El responsable del tractament d'aquestes dades és el partit polític Lliga Democràtica, C.I.F. G-67498592, carrer Balmes, núm 211, pral. 2ª, 08006 Barcelona. Per l'exercici dels drets d'accés, rectificació i supressió i d'altres recorreguts a la normativa es pot fer a través del correu info@lligademocratica.com. Les seves dades no seran comunicades excepte per obligació legal.
  Ordre de domiciliació bancària:
  Entitat:
  Població:
  IBAN:
  En cas d'aprovació, prego que fins a nou avís facin efectius els rebuts que els presenti el partit LLIGA DEMOCRÀTICA amb càrrec al meu compte.
  Les quotes d'afiliació fins a 600€ son deduibles íntegrament de la base imposable del IRPF.