Decàleg Lliga Democràtica

1. Apostem per un nou encaix territorial basat en el  federalisme plurinacional

Des de la centralitat d’un catalanisme integrador i cosmopolita defensem la singularitat de Catalunya com a nació integrant d’Espanya i volem que aquesta col·labori en el creixement i el progrés del món globalitzat.

Apostem per un nou encaix territorial basat en el federalisme plurinacional que combini un exercici responsable, ambiciós i lleial de l’autogovern, un finançament just i el compromís amb la governança d’Espanya i Europa.

2. Apostem per una economia puntera, emprenedora i d’avantguarda

En temps d’incertesa econòmica, apostem pel lliure mercat i la iniciativa privada, sens perjudici d’un sector públic ben gestionat que proporcioni seguretat jurídica. Defensem els autònoms i les PIMES, apostant per una simplificació dels tràmits administratius i estimulant els joves a emprendre amb facilitats formatives i fiscals.

Ens comprometem a impulsar l’economia de la innovació, la recerca i la indústria d’alt valor afegit, donant suport a les empreses perquè superin els seus dèficits tecnològics i puguin ser competitives en un món globalitzat.

3. Apostem per una ocupació amb valor i de qualitat

Apostem per un mercat laboral flexible i de qualitat, amb una legislació que generi un bon clima per a la contractació indefinida a través d’una regulació ajustada a la realitat econòmica amb protecció laboral i formació contínua.

Proposem seguir el model alemany de Formació Professional Dual per acabar amb l’atur juvenil, mitjançant programes de formació consistents en alternar la formació teòrica amb les pràctiques remunerades.

4. Apostem per un sistema de salut de qualitat i capdavanter

Defensem una cobertura sanitària integral i de qualitat, amb la dotació dels recursos econòmics necessaris al Servei Català de la Salut per millorar la seva eficiència. Potenciarem les unitats infrafinançades i l’atenció primària de salut, reorientant el sistema sanitari cap a les activitats de promoció de la salut i preventives.

Apostem per un sistema de salut universal, excel·lent i eficient, amb col·laboració publico-privada, i amb la introducció de mecanismes de gestió empresarial i la millora i flexibilització de les condicions laborals del personal segons els estàndards europeus.

5. Apostem per una administració transparent i al servei de les persones

Considerem que l’Administració Pública ha d’estar al servei de la societat per sobre dels interessos partidistes i que els seus únics eixos de funcionament han de ser la Llei, la tolerància zero amb la corrupció, la transparència i el reconeixement de l’eficiència i eficàcia en el treball.

6. Apostem per una educació innovadora i de qualitat i una cultura autonòma i cosmopolita

Apostem per una educació de qualitat a través de l’escola pública i concertada, amb lliure elecció per part dels pares i amb un finançament òptim. Defensem una formació professional prestigiada i enllaçada amb el món laboral. Apostem per la innovació, la recerca, el talent i la docència de qualitat a les universitats.

Fomentarem la col·laboració publico-privada en l’àmbit cultural, afavorirem els patrocinis, el repartiment eficient dels beneficis fiscals, la superació a través del mecenatge d’un model que força aquests sectors a dependre del finançament públic i inclourem una rebaixa de l’IVA cultural.

7. Apostem per una societat segura​

Advoquem per una política de defensa de la propietat privada i tolerància zero amb la delinqüència i propugnem la coordinació, independència i professionalització de les Forces i Cossos de Seguretat.

Apostem per una optimització dels mitjans i recursos humans destinats a la seguretat, per ajustar-los a les diferents necessitats del territori i les seves especificitats socials i sectorials.

Defensem la màxima coordinació entre les diferents forces i cossos de seguretat, especialment en relació amb àmbits competencials relacionats amb infraestructures estratègiques o davant de potencials amenaces terroristes.

8. Apostem per la família, pilar de la societat

Emfatitzem el valor de les famílies com a pilar fonamental de la nostra societat, generadores de solidaritat, promotores de la dignitat humana, protectores dels més desafavorits i transmissores de valors.

A través de l’impuls d’una Llei Integral de la Família orientarem les nostres propostes socials, laborals i econòmiques a la promoció i ajut a la natalitat per fer front a l’envelliment de la nostra societat.

9. Apostem per un habitatge digne i a l’abast

Apostem perquè l’administració destini tots els recursos necessaris per assolir els objectius de solidaritat urbana mitjançant un parc públic de lloguer amb prou dimensió com per a ser rellevant en el mercat de l’habitatge.

Defensem polítiques de concertació entre el sector públic i el privat per construir habitatge assequible tant de compra com de lloguer, incentivant als promotors perquè l’edifiquin i ajudant els joves a tenir el seu primer habitatge en els primers deu anys de vida laboral, així com a les famílies més necessitades.

Apostem per un desenvolupament urbanístic sostenible, competitiu i eficient que prioritzi l’activitat econòmica del desenvolupament i que no estigui necessàriament lligat a la necessitat d’adquirir la propietat del sòl com a requisit per a desenvolupar.

10. Apostem per una transició ecològica i d’equilibri territorial

Apostem per una resposta progressiva i eficaç a l’amenaça del canvi climàtic, promovent plans territorials i sectorials tenint present el creixement econòmic de Catalunya i la sostenibilitat dels recursos naturals i energètics amb polítiques fiscals que incentivin la innovació tecnològica i la reconversió de la força laboral amb ocupacions de qualitat.

Promovem la recuperació, sostenibilitat i millora de les explotacions agràries i ramaderes, considerant el sector com una sortida laboral per als joves, incentivant el consum de productes de proximitat, creant polítiques de sostenibilitat dels terrenys improductius i impulsant el teixit empresarial del món rural.

Dissenyarem mecanismes de còmput i reequilibri del valor dels serveis ecosistèmics dels espais oberts.